Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 06 lĩnh vực và đạt được một số kết quả sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 06 lĩnh vực và đạt được một số kết quả sau:

 

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Về cải cách thể chế: UBND tỉnh đã ban hành 18 quyết định quy phạm pháp luật (QPPL), Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố ban hành 12 văn bản QPPL. Thực hiện tự kiểm tra đối với 18 văn bản của UBND tỉnh ban hành trong năm 2022; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 02 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành. Kết quả kiểm tra cho thấy, các văn bản QPPL ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ trình tự thủ tục ban hành, có nội dung phù hợp với pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát và xử lý đối với 19 văn bản QPPL có nội dung không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản QPPL cấp trên hoặc tình hình thực tiễn, góp phần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong áp dụng và thi hành.

Về cải cách thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 29 Quyết định công bố với tổng số 528 TTHC được công bố (218 TTHC mới ban hành; 98 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 05 TTHC được thay thế và 207 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ). Các TTHC sau khi được công bố đều được các sở, ban, ngành địa phương hóa nội dung TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://dichvucong.backan.gov.vn). Qua đó tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp qua phần mềm một cửa điện tử. Hiện nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở điện tử hóa quy trình giải quyết của các TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Đồng thời, trong 06 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 16 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh với tổng số 1.051 quy trình TTHC.

Nhằm đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết các TTHC và tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Theo đó, 15 sở, ban, ngành trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc số hóa kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện việc kiểm thử tích hợp dịch vụ công của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định, tính đến ngày 15/6/2022, tỉnh Bắc Kạn có 1.157 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của 04 đơn vị (gồm các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội). Hiện nay, 03 đơn vị đã xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xin ý kiến các đơn vị và trình UBND tỉnh phê duyệt (gồm các sở: Y tế; Công thương; Giao thông vận tải).

Về cải cách chế độ công vụ: Ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện tinh giản biên chế đối với 20 trường hợp, trong đó: Về hưu trước tuổi là 17 người (công chức: 08 người; viên chức: 09 người); thôi việc ngay là 03 người (03 viên chức).

Về cải cách tài chính công: Thực hiện lộ trình giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2, Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, đến nay 100% các đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành việc xây dựng phương án và gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, cho ý kiến về phương án tự chủ tài chính, giai đoạn 2022-2026. Dự kiến kết quả phân loại các đơn vị sự nghiệp là: Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập 387 đơn vị; số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 01 đơn vị; số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên: 19 đơn vị; số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên 31 đơn vị; số đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 336 đơn vị.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Hạ tầng mạng của tỉnh tiếp tục vận hành ổn định. Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị đề xuất sử dụng Nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, đến nay có 07 huyện, thành phố và 11 sở, ban, ngành có danh sách đề xuất gửi UBND tỉnh tổng hợp.

Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức làm Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, quy trình hoạt động, sản phẩm mới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn theo hướng dẫn tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 và Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tính hết tháng 5/2022 đã có 61.517 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 61.925 hộ được đào tạo kỹ năng số; 618 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử; 2.710 giao dịch trên sàn thương mại điện tử; 45.281 tài khoản hoạt động tích cực trên sàn thương mại điện tử.

Tiếp tục duy trì, cập nhật dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu (CSDL) đã triển khai như: Số hóa tài liệu; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; CSDL đất đai; CSDL môi trường; Kho CSDL tài nguyên môi trường; CSDL ngành giáo dục; CSDL quản lý giấy phép lái xe; CSDL về giá; CSDL hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử người dân; CSDL công chứng; CSDL quy hoạch xây dựng; CSDL du lịch. Đồng thời, ngày 05/4/2022 UBND tỉnh ban hành danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về Chuyển đổi số năm 2022, trong đó có 08 CSDL được triển khai. Hiện tại, các đơn vị được giao thực hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ chuẩn bị.

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng được triển khai dùng thử phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice ở cả 3 cấp. Đến nay, hệ thống có 12.840 tài khoản người dùng; 1.493.184 lượt văn bản đến, 208.657 lượt văn bản đi.

Hệ thống "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, đến nay có 133 đơn vị sử dụng, đạt tỷ lệ 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã có TTHC. Từ đầu năm đến giữa tháng 5/2022, hệ thống tiếp nhận và xử lý 55.149 hồ sơ. Đối với dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 đến giữa tháng 5, tỉnh có 1.357 DVCT mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 74,4% (trong đó: 1.258 DVCTT mức độ 4, chiếm tỷ lệ 68,9 % và 99 DVCTT mức độ 3, chiếm tỷ lệ 5,43 %); đồng thời đã phát sinh 11.990 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 21,74% tổng số hồ sơ TTHC.

Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn (https://dichvucong.backan.gov.vn/) và các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương được duy trì hoạt động ổn định, cung cấp thông tin của tỉnh, của các ngành rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp. Sau khi kết nối và đưa vào khai thác sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2021, từ đầu năm đến nay, hệ thống đã phát sinh 812 hồ sơ.

Xây dựng, phát triển đô thị thông minh tại UBND huyện Chợ Đồn, hiện nay đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống camera an ninh và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và UBND Thành phố Bắc Kạn đang triển khai dự án xây dựng thí điểm trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Bắc Kạn./.

(Nguồn: theo Báo cáo số 370//BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: