Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ năm 2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nội bộ là một trong những nhiệm vụ của công tác CCHC của mỗi đơn vị. Thực hiện nội dung kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ năm 2019 của Sở Nội vụ, chiều ngày 17/9/2019, Tổ kiểm tra nội bộ về công tác cải cách hành chính đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2019 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Kết quả cụ thể như sau:

Kiểm tra công tác CCHC tại Trung tâm lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, công tác tuyên truyền CCHC: Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác CCHC, tại các cuộc họp của cơ quan đã chỉ đạo các phòng và các cá nhân đẩy mạnh công tác CCHC gắn với thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2019, Trung tâm đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Nội vụ về công tác CCHC năm 2019 như: Kế hoạch thực hiện công tác CCHC; rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. Đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến công chức, viên chức, việc tuyên truyền, phổ biến thông qua lồng ghép các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan (và thông tin qua mail công vụ, nhóm zalo) nhằm nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện bản thân, góp phần xây dựng hoàn thiện con người mới và môi trường văn hóa nơi công sở.

Về thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm đã duy trì tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Trung tâm đã bố trí 01 viên chức trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tại thời điểm báo cáo (tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 10/10/2019) Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 58 thủ tục hành chính.

Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, sử dụng công chức, viên chức: Đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; trên cơ sở biên chế được giao và nhu cầu thực tế, trong năm 2019 Trung tâm đã tiếp nhận 02 viên chức; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về văn hóa công sở: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

Về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị và phần mềm dùng chung: Thực hiện đầy đủ các văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan. Công chức, viên chức được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để phục vụ công việc; đơn vị bắt đầu thực hiện việc sử dụng chữ ký số điện tử.

Công tác CCHC tại Trung tâm đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh giao.

Tác giả:  H.T
Nguồn: