Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công vụ tại tỉnh Bắc Kạn

Sáng 12/9/2019, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tại tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện các hoạt động công vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan tiếp và làm việc với Tổ công tác.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Lê Văn Hội Giám đốc, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo với Đoàn công tác về việc chấp hành các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương về chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, đảm bảo theo đúng lộ trình đến năm 2021 giảm 10% theo quy định. 

Việc quản lý và giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, năm 2015 Tỉnh Bắc Kạn được Bộ Nội vụ giao 1.701 biên chế công chức, Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Nội vụ giao 1.539 biên chế công chức, tính đến ngày 30/7/2019, tổng số công chức có mặt tại các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh là 1.392 biên chế, số biên chế chưa tuyển là 147 biên chế hiện nay Sở Nội vụ đang triển khai rà soát nhu cầu tuyển dụng trình cấp thẩm quyền cho chủ trương tuyển dụng. Trong các năm 2015, 2016, 2017 Tỉnh Bắc Kạn được Bộ Nội vụ thẩm định giao 10.448 biên chế sự nghiệp. Năm 2019, Bộ Nội vụ thẩm định biên chế sự nghiệp của tỉnh Bắc Kạn là 9.914 biên chế. Tính đến thời điểm ngày 30/7/2019, số biên chế sự nghiệp có mặt là 9.099 viên chức, số biên chế chưa tuyển dụng là 815 biên chế trong đó, năm 2019 các đơn vị đang thực hiện tuyển dụng 510 chỉ tiêu viên chức, hiện còn 305 biên chế chưa tuyển dụng nay đang tiếp tục rà soát để xin chủ trương tuyển dụng và dự kiến tổ chức tuyển dụng trong Quý IV năm 2019.

Năm 2017 UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong 29/29 cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn, giao các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh thực hiện tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngànhtheo quy định về tinh giản biên chế, giai đoạn 2015 - 2021 tỉnh Bắc Kạn phải giảm tối thiểu là 10%/tổng biên chế được giao năm 2015 tương đương với 170 công chức; 1.044 viên chức. Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh đã tinh giản được 141 biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và HĐ 68.

Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/01/2018, Kế hoạch 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đơn vị đã đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. Đối với việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã được thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuy nhiên, ngày 05/12/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Công văn số 5954/BNV-TCBC về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó yêu cầu các địa phương tạm dừng việc sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong khi Chính phủ chưa ban hành 02 nghị định quy định về cơ quan chuyên môn. Do đó, tỉnh Bắc Kạn tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan, chuyên môn và tương đương.

Tại buổi làm việc tỉnh Bắc Kạn đã có những kiến nghị với Tổ công một số nội dung, như: Đề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị định, thông tư hướng dẫn về tổ chức, bộ máy, biên chế và công chức, viên chức để địa phương có căn cứ pháp lý tổ chức thực hiện về lĩnh vực tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; ban hành nghị đinh quy định về khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, các quy định khung về cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập để địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện…

  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các thông tư, nghị định của Trung ương trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn sẽ được Đoàn công tác nghiên cứu, tiếp thu báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về công tác chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác cán bộ, đề án vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: