Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả sắp xếp các tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự bảo đảm các tiêu chí của Nghị định.

 

Kiểm tra CCHC và Tổ chức bộ máy tại Sở NN&PTNT

Đối với việc sắp xếp các tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn: Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành 08 quyết định về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh.Tính đến thời điểm 30/11/2021, số lượng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh là 20 đơn vị, giữ nguyên so với năm 2020, gồm 19 cơ quan chuyên môn và tương đương; 01 cơ quan, tổ chức khác. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đảm bảo bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc theo quy định. Tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại 18 phòng chuyên môn thuộc các sở. Tính đến thời điểm 30/11/2021, số lượng phòng thuộc sở, phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở là 125 phòng. Trong đó: Số lượng phòng thuộc sở, phòng và tương đương thuộc chi cụcthuộc sở là 123 phòng; số lượng phòng và tương đương thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh là 02 phòng. Về số lượng Chi cục và tương đương thuộc sở, năm 2021, tỉnh Bắc Kạn thực hiện giảm 03 chi cục và 01 ban thuộc Sở, hiện tỉnh còn 07 chi cục và 01 ban thuộc các Sở: Nông nghiệp (05 chi cục); Khoa học và Công nghệ (01 chi cục); Y tế (01 chi cục); Nội vụ (01 ban).

Đối với công tác sắp xếp các tổ chức bên trong theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020: Tại thời điểm 30/11/2021, số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND của 07 huyện và 01 thành phố là 88 phòng, giữ nguyên so với năm 2020. Trong năm 2021, tỉnh Bắc Kạn không thực hiện việc sắp xếp tổ chức đối với các phòng chuyên môn cấp huyện do đã thực hiện sắp xếp từ năm 2018 theo Đề án số 03/ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021. Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện,UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng xem xét, quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quy định.

(Nguồn: theo Báo cáo số 207/BC-SNV ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh).

Tác giả:  Xuân Huệ
Nguồn: