Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả đạt được trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Là năm đầu giai đoạn CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và là năm đầu CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, do vậy để công tác CCHC của tỉnh giai đoạn mới đạt được kết quả cao hơn các giai đoạn trước, trong năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021). Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2015 (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021). Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các lĩnh vực CCHC và đã đạt được những kết quả nhất định.

 

Hoạt động về kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Về cải cách thể chế, các sở, ngành đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 13 nghị quyết QPPL và tham mưu UBND tỉnh ban hành 21 văn bản QPPL. Các huyện thành phố ban hành 31 văn bản QPPL. Các văn bản được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất; tuân thủ đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Thực hiện rà soát và sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 24 văn bản QPPL (08 nghị quyết; 16 quyết định). Thực hiện tự kiểm tra 21 văn bản QPPL của UBND tỉnh và kiểm tra theo thẩm quyền 09 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành trong năm 2021. Kết quả kiểm tra cho thấy, các văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đóng góp thiết thực vào việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ban hành 48 Quyết định công bố với tổng số 1.021 danh mục TTHC, trong đó ban hành mới là 601 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế là 224 TTHC và bị bãi bỏ 196 TTHC. Sau khi công bố, các TTHC đều được các sở, ban, ngành cập nhât, địa phương hóa nội dung TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ của tỉnh tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://dichvucong.backan.gov.vn). Qua đó, tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, kết quả có 71 TTHC/61 kiến nghị thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch rà soát như giảm thời gian giải quyết TTHC, giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ của thủ tục … Bộ phận một cửa các cấp tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua phần mềm một cửa điện tử. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở điện tử hóa quy trình giải quyết của các TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Theo đó, việc giải quyết TTHC được công khai, minh bạch, đặc biệt đối với các hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, doanh nghiệp sẽ theo dõi được trạng thái tiến độ giải quyết TTHC của mình. Đồng thời, Bộ phận Một cửa các cấp thực hiện tốt việc công khai, xin lỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC theo quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

 

Hoạt động về triển khai các văn bản CCHC năm 2021

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có 1.300 TTHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 72%. Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đến này toàn tỉnh có 935 dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 55,98% (vượt chỉ tiêu 5,98%).

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh đã ban hành 08 quyết định về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh. Về cơ cấu tổ chức bên trong của các sở, so với năm 2020 giảm 03 chi cục và 01 ban thuộc sở. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 23 đơn vị so với thời điểm năm 2020.

Về cải cách chế độ công vụ, ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của 04 đơn vị. Tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021 với 60 chỉ tiêu. Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính, kết quả đạt chỉ tiêu nâng ngạch được Bộ Nội vụ giao. Theo phân cấp 18 cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền với tổng số 421 chỉ tiêu. Thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với tổng số 181 viên chức dự thi.

Về cải cách tài chính công, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách và phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Ban hành Quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với 18 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở Tài nguyên &Môi trường, Sở Giáo dục và đào tạo.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice) được triển khai đến 100% cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ở cả 3 cấp của tỉnh và được mở rộng đến 100% các trường học trên địa bàn tỉnh. Hiện có tổng số 1.476 đầu mối đơn vị sử dụng.Hệ thống đảm bảo liên thông gửi - nhận văn bản 4 cấp qua trục liên thông văn bản quốc gia. Trong năm đã có trên 2 triệu văn bản được gửi nhận qua phần mềm, trong đó, có trên 20 nghìn văn bản được gửi đến các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh qua trục liên thông văn bản. Tỷ lệ trao đổi văn bản hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 90 % đối với cấp tỉnh và khoảng 60% đối với cấp xã. Nhìn chung, việc sử dụng văn bản điện tử đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm và cước phí gửi văn bản (theo ước tính, số kinh phí tiết kiệm đạt trên 15 tỷ đồng). Hệ thống thư điện tử công vụ, được cấp gần 7.000 tài khoản, tỷ lệ sử dụng hòm thư trung bình trong tháng đạt trên 85%. Chứng thư số được cấp cho 100% lãnh đạo, đảm bảo tính pháp lý, an toàn dữ liệu trong việc ký số và trao đổi văn bản điện tử, các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trang/cổng thông tin điện tử và hoạt động ổn định. Ngoài ra, còn nhiều trang tin chuyên ngành như: Trang thông tin về CCHC, du lịch, chữ ký số chuyên dùng,... cũng được quan tâm triển khai. Trong năm, đã có 30 Trang/cổng thông tin điện tử được gán nhãn tín nhiệm mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cổng dịch vụ công của tỉnh được duy trì hoạt động ổn định. Tỉnh đã triển khai kết nối thành công đến 3 CSDL/hệ thống thông tin có phạm vi từ trung ương đến địa phương, trong đó có CSDL quốc gia về dân cư, phục vụ việc xác thực thông tin công dân trong giải quyết TTHC; đưa vào sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử PayGov. Bên cạnh đó, kết nối và đưa vào khai thác sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Đây là dịch vụ rất quan trọng, phục vụ đắc lực cho việc tăng cường sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 và từng bước tạo lập hệ thống CSDL điện tử cho người dân. Đến nay, 100% huyện/thành phố, xã, phường, thị trấn và Sở Tư pháp có cán bộ chuyên môn được cấp quyền sử dụng dịch vụ này thông qua tài khoản đăng ký trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ban hành danh mục hệ thống DVCTT mức độ 3, 4, đến nay tỉnh có 1.286 DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ 77% và 94 DVCTT mức độ 3, đạt tỷ lệ 6% (tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 4 tăng lên 20% so với năm 2020). Tỷ lệ hồ sơ DVCTT cũng tăng lên so với năm trước: Tổng số hồ sơ trực tuyến đã phát sinh là: 27.725 hồ sơ, đạt tỷ lệ 18,61% (tỷ lệ này của năm 2020 là 7,9%).

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI tiếp tục được duy trì sử dụng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 48 điểm phục vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà cho người dân trong giải quyết TTHC nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trong năm số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt 84.772 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận 19.575 hồ sơ và chuyển trả 65.197 hồ sơ.

Có được những kết quả trên là sự nỗ lực của các cấp, các ngành của tỉnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch./.

(Nguồn: theo Báo cáo số 797/BC-UBND ngày 24/12/2021của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: