Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xác định công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/01/2021 về TDTHTHPL và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Ban hành kế hoạch cụ thể với mục đích là để đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác TDTHTHPL. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác TDTHTHPL. Quá trình triển khai cho thấy, về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm đến công tác TDTHTHPL, tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền, của tổ chức, cá nhân thực thiện tốt. Công tác kiểm tra, thanh tra, XPVPHC được thực hiện kịp thời; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn được các cấp chính quyền, các ban ngành quan tâm thực hiện, qua đó ý thức tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng cao.

 

Kiểm tra công tác CCHC và công tác dõi tình hình thi hành pháp luậttại Sở Thông tin & Truyền thông

Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi) và Văn bản số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo các nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 37/HĐND-VP ngày 02/3/2021 về việc ban hành danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết nội dung được luật giao; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 ban hành danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong đó, giao các cơ quan thuộc UBND tỉnh chủ trì soạn thảo Nghị quyết và Quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Danh mục đã ban hành, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc tình hình xây dựng, yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết quả, trong năm UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 01 VBQPPL quy định chi tiết Luật Xây dựng, văn bản được xây dựng, ban hành đúng quy định, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình địa phương.

Để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ và có hệ thống trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật và TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm năm 2021 của tỉnh về cấp GCNQSDĐ và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động rà soát, thống kê, lập Danh mục các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến cấp GCNQSDĐ và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng và đăng tải toàn bộ các Danh mục VBQPPL lên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, tại chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (địa chỉ truy cập http://sotuphap.backan.gov.vn). Theo đó, lĩnh vực đất đai gồm 02 Nghị quyết, 22 Quyết định; lĩnh vực lâm nghiệp gồm 03 Nghị quyết, 10 Quyết định.

Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, bố trí nguồn nhân lực tổ chức thực hiện công tác TDTHTHPL. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của bộ máy hành chính (chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế) nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh còn mỏng, làm kiêm nhiệm, do đó chưa thực sự đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác này chưa nhiều, do ngân sách tỉnh hạn chế. Mặt khác Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí này, nên càng gặp khó khăn.

Công tác phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại địa phương được tỉnh quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Việc phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng trực tiếp thông qua hội nghị, trên loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp thôn, tổ dân phố, hội nghị sơ kết, tổng kết, các đợt kiểm tra chuyên môn; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tờ rơi, tờ gấp, trên các Trang/Cổng thông tin điện tử… Nội dung văn bản pháp luật tuyên truyền, phổ biến tập trung vào những văn bản luật mới được Quốc hội thông qua hoặc những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội và được nhân dân quan tâm như pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, lao động, về an toàn giao thông đường bộ, hôn nhân và gia đình...

Về tuân thủ pháp luật, cơ bản các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đều chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Việc thi hành pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật cũng như việc áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền là kịp thời, đầy đủ. Việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ pháp luật được nâng lên.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thì các cấp, các ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật và thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người liên quan đến lĩnh vực này; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp./.

(Nguồn: theo Báo cáo số 760/UBND-NCPC ngày 09/12/2021của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: