Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin liên hệ
Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209.370784 - Fax: 02093.870.685
Email: sonoivu@backan.gov.vn