Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ về đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó Chính phủ đặt mục tiêu đổi mới toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, việc thực hiện tự chủ theo 4 mức độ, gồm: Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí) là một bước tiến quan trọng trong đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần bù đắp chi phí của các đơn vị, giảm chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, tự chủ một phần chi hoạt động thường xuyên

Đến hết năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 429/431 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó có 12 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, 37 đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên, số đơn vị còn lại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên. Để đồng nhất trong triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh trong những năm tới, Sở Nội vụ và Sở Tài chính đã thống nhất ban hành hướng dẫn liên ngành số 623/HD-SNV-STC ngày 23/4/2019 để các đơn vị xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Việc ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ là cần thiết, để đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, giảm bớt gánh nặng từ ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động trong hoạt động./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: