Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tiếp tục giao quyền tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

Thực hiện đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 20/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời kỳ ổn định giai đoạn 2018-2020.

 

Trung tâm Huấn luyện, Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao tự chủ về kinh phí đối với 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó giao 01 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là Trung tâm Huấn luyện, Thi đấu thể dục thể thao, còn lại 05 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên là Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch. Trên cơ sở được giao tự chủ về tài chính, các đơn vị này sẽ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, đề án sử dụng tài sản công, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành.

Mục đích giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị nhằm giúp các đơn vị chủ động trong việc chi tiêu, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đưa ra các biện pháp cần thiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi được giao, đồng thời có kế hoạch sử dụng kinh phí theo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả để tăng thu nhập thêm cho viên chức, người lao động./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: