Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giúp các đơn vị chủ động trong sử dụng kinh phí được giao,đồng thời, tăng cường hiệu quả công việc, nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm góp phần quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và có 429/431 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế này, đạt 99%. Trong số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ có 12 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, đạt 3% và 37 đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động, đạt 9%; số đơn vị còn lại do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động.

  

Ảnh minh họa

Số kinh phí giao cho các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tự chủ là 485.806 triệu đồng; giao cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tụ chủ là 1.203.307 triệu đồng. Với số kinh phí được cấp thực hiện tự chủ, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí, như xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện tiết kiệm chi phí sử dụng điện nước, văn phòng phẩm, điện thoại, trang thiết bị văn phòng…, đồng thời, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đem lại kết quả tích cực.

Qua thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí, năm 2018 các cơ quan hành chính trên toàn tỉnh đã tiết kiệm được 28.003 triệu đồng; các đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm được 81.221 triệu đồng. Số kinh phí tiết kiệm được các cơ quan, đơn vị sử dụng đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốc các nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác. Đơn vị có thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm được cao nhất hơn ba triệu đồng/tháng/người, thấp nhất là hơn ba mười nghìn đồng/tháng/người.

Đối với cấp xã, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lục, hiệu quả, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở Nghị quyết, tỉnh đã giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cấp xã trên toàn tỉnh theo hình thức giao khoán kinh phí.

Tuy đã được các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng việc thực hiện tự chủ tại một số đơn vị còn khó khăn, số kinh phí tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động thấp. Nguyên nhân, do thu ngân sách của tỉnh thấp nên việc chi các hoạt động chủ yếu từ ngân sách Trung ương cấp; nguồn kinh phí cấp chưa phù hợp với tình hình giá cả thị trường hiện nay.

Số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí và đảm bảo một phần chi phí hoạt động chiếm tỷ lệ thấp. Nguyên nhân, do Bắc Kạn là tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu sử dụng các dịch vụ chưa cao, do đó chưa tạo được tiềm lực cho việc mở rộng và phát triển hoạt động dịch vụ sự nghiệp để giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; các dịch vụ công cơ bản như y tế, giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng đã phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

Trong những năm tiếp theo, để thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Kạn hiệu quả hơn, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương nên có những cơ chế, giải pháp tự chủ phù hợp với các tỉnh miền núi kinh tế còn khó khăn nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Đối với dịch vụ y tế, tỉnh Bắc Kạn nên xây dựng hệ thống y tế đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở; tích cực đổi mới tư duy quản lý, phát huy sự năng động, sáng tạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: