Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phải chú trọng đẩy mạnh hơn xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Muốn vậy, phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân.

Xem tiếp


Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập là mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Mục tiêu Nghị quyết Trung ương khóa XII xác định đến năm 2021, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Xem tiếp


Những năm qua, nội dung và định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông. Qua quá trình triển khai thực hiện, với kinh phí được bố trí và khả năng ngân sách của các cấp, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các hoạt động khuyến nông địa phương.

Xem tiếp


Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng trong quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Thực hiện theo lộ trình cải cách tiền lương, ngày 09/5/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, ngày 23/7/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định trên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/9/2019 và thay thế Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính.

Xem tiếp


Ngày 12/8/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Xem tiếp


Kê khai tài sản thu nhập có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, bảo đảm tính đồng bộ của việc kê khai tài sản, thu nhập; cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); đáp ứng yêu cầu của Công ước liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng; làm giảm số lượng trung bình bản kê khai phát sinh, giảm chi phí và nguồn lực dành cho công tác kê khai và quản lý bản kê khai hàng năm; tạo cơ sở để tập trung kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối với những người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Xem tiếp


Thực hiện quy định của nhà nước về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; để phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, ngày 17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thay thế cho Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010 quy định mức chi đón tiếp khách vào làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ về đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó Chính phủ đặt mục tiêu đổi mới toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, việc thực hiện tự chủ theo 4 mức độ, gồm: Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí) là một bước tiến quan trọng trong đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần bù đắp chi phí của các đơn vị, giảm chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Xem tiếp


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

Xem tiếp


Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính.

Xem tiếp

123