Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn số 1783/UBND-THVX hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể; Các ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Về mua sắm xe ô tô:

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện mua sắm xe ô tô.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động rà soát, đối chiếu số xe ô tô hiện có của đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức thì các cơ quan báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Việc mua sắm tài sản công khác:

+ Việc mua sắm tài sản công được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo mua sắm theo tiêu chuẩn định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện theo các Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng  của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 784/QĐ UBND ngày 07/6/2017. Trường hợp có phát sinh các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có văn bản gửi Sở Tài chỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

3. Việc mua sắm tập trung năm 2018: Thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bản tỉnh Bắc Kạn. 

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh.

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu giá, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.       

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: