Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 1.490.000 đồng.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng trong quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Thực hiện theo lộ trình cải cách tiền lương, ngày 09/5/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, ngày 23/7/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định trên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/9/2019 và thay thế Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính.

 

Ảnh Minh họa

Theo Thông tư, phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, đối với các bộ, cơ quan Trung ương chủ động sử dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, địa phương chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

Nhưng đối với các địa phương khó khăn, có nhu cầu kinh phí để thực hiện chế độ theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP lớn hơn nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư này thì “Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đủ nguồn. Số kinh phí tạm cấp được giảm trừ khi cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện chính thức. Các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2019 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này”. Sau khi thẩm định xong nguồn, nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị, địa phương, xác định nguồn tiền lương tại tỉnh và nguồn cấp bổ sung của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 cho các đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

Với quy định phương thức chi tại Thông tư số 46/2019/TT-BTC, ngày 07/8/2019 Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 1239/STC-QLNS gửi các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, căn cứ vào điều kiện thực tế, có thể dùng dự toán ngân sách năm 2019 và các nguồn thu được để lại theo chế độ, để chi trả tiền lương, trợ cấp, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng từ ngày 06/9/2019 khi Thông tư số 46/2019/TT-BTC có hiệu lực./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: