Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập là mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Mục tiêu Nghị quyết Trung ương khóa XII xác định đến năm 2021, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

 

Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn

Đối với Chính phủ, để đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/ND-CP, trong đó giá dịch vụ sự nghiệp công là một trong những nội dung của Nghị định. Theo Nghị định này, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước được thực hiện theo quy định pháp luật về giá. Từ quy định trên, năm 2017 Bộ Y tế có Thông tư số 44/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên, trước nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày một cao, các dịch vụ khám, chữa bệnh phải thường xuyên đổi mới, do đó năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế, thay Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND.

Đến ngày 05/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT. Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa 9 kỳ họp thứ 16 ngày 17/7/2020 đã thông qua Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thay thế Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe có 09 dịch vụ, mỗi dịch vụ có mức giá khác nhau, giá cao nhất 450.000 đồng, thấp nhất 27.500 đồng. Dịch vụ ngày giường bệnh điều trị có 06 dịch vụ, giá dịch vụ cao nhất 705.000 đồng, thấp nhất 56.000 đồng. Dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm có 1.935 dịch vụ, giá dịch vụ cao nhất 20.539.000 đồng, thấp nhất 3.100 đồng, đối với giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ, bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ, trừ một số trường hợp đặc biệt thì đã được quy định cụ thể.

Nghị quyết còn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng bệnh viện, cụ thể như Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh đã được xếp hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương là hạng I, II, III, IV; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá dịch vụ tại Nghị quyết; mức giá giường lưu bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/7/2020. Việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh giữa người không có bảo hiểm y tế và người có bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách cho người dân, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, góp phần phòng, chống tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhà nước./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: