Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn

Những năm qua, nội dung và định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông. Qua quá trình triển khai thực hiện, với kinh phí được bố trí và khả năng ngân sách của các cấp, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các hoạt động khuyến nông địa phương.

                               

Tỉnh đoàn Bắc Kạn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi

cho đoàn viên thanh niên tại huyện Pác Nặm

Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2019/TT-BTC thay thế Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN, để các đơn vị, địa phương có cơ sở lập dự toán, sử dụng kinh phí được giao thực hiện các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh, ngày 17/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 16 đã thông qua Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn; các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông; kinh phí thực hiện: Kinh phí hoạt động khuyến nông cấp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo; cấp huyện, cấp xã do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

          Nghị quyết quy định cụ thể nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, bao gồm: Chi bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; chi thông tin tuyên truyền; chi xây dựng và nhân rộng mô hình; chi khác. Các nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông được quy định trong Nghị quyết đã bám sát theo quy định hiện hành của nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ, các Chương trình khuyến nông và tình hình thực hiện hoạt động khuyến nông những năm qua tại địa phương.

Nghị quyết ban hành làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động khuyến nông tại địa phương chủ động lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, sử dụng kinh phí được giao theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra giúp cấp có thẩm quyền căn cứ khả năng cân đối ngân sách bố trí kinh phí phù hợp với quy mô, khối lượng của các mô hình để đạt được mục tiêu khuyến nông của tỉnh: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: