Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Căn cứ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Bắc Kạn năm 2016 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố tháng 4 năm 2017 thì tỉnh Bắc Kạn đạt 35,61/60 điểm, thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố. Được đánh giá theo 6 nội dung: Tham gia của người dân đạt 5,35/10 điểm; Công khai minh bạch đạt 4,45/10 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 5,45/10 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 5,9/10 điểm; Thủ tục hành chính công đạt 7,19/10 điểm; Cung ứng dịch vụ công đạt 6,68/10 điểm. 

Theo báo cáo khuyến nghị của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại hội thảo khoa học và thực hiện chương trình nghiên cứu tư vấn nâng cao hiệu quả thực thi chính sách trong lĩnh vực quản trị hành chính công tại tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện PAPI của tỉnh trong những năm qua. Xác định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công trên 06 nội dung chính: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh xếp hạng ở vị trí cao hơn năm 2016 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H. Tuấn
Nguồn: