Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm quản lý sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính.

  Trong thời gian ổn định phân loại, trường hợp đơn vị có thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, phân loại lại cho phù hợp.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H. Tuấn
Nguồn: