Skip Ribbon Commands
Skip to main content

: Nghị quyết về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh

Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm một số lĩnh vực đầu tư nhóm C chủ yếu của tỉnh Bắc Kạn phân loại như: Giao thông (trừ cầu, đường quốc lộ), thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật; Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Y tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, kho tàng, xây dựng dân dụng...

 

Ảnh minh họa (công trình tại trung tâm TPBK)

Trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 2.085 dự án, với tổng mức đầu tư là 4.849 tỷ đồng. Trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 2.078 dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư là 2.199 tỷ đồng (chiếm 99,66% số lượng dự án, 45,36% tổng mức đầu tư); Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 05 dự án nhóm B, 02 dự án nhóm C trọng điểm với tổng mức đầu tư là 2.650 tỷ đồng (chiếm 0,34% số lượng dự án, 54,64% tổng mức đầu tư). Cụ thể: Nguồn vốn Cân đối ngân sách: 67 dự án khởi công mới nhóm C, tổng mức đầu tư 477 tỷ đồng; Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Trên 2.000 công trình khởi công mới nhóm C, tổng mức đầu tư 1.545 tỷ đồng; Nguồn vốn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu: 04 dự án khởi công mới nhóm B, tổng mức đầu tư 318 tỷ đồng (do Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư); Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 08 dự án khởi công mới, tổng mức đầu tư 936 tỷ đồng (trong đó Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án nhóm B, tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng ); Nguồn vốn khác (kết dư NSTW, dự phòng NSTW): 06 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020, tổng mức đầu tư 1.573 tỷ đồng (trong đó: Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án nhóm C trọng điểm, tổng mức đầu tư 19,7 tỷ đồng; HĐND tỉnh phê duyệt 01 dự án nhóm B, tổng mức đầu tư 1.492 tỷ đồng).

 

Công trình Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn có thể thấy, trong giai đoạn 2016-2020, các dự án đầu tư công nhóm C do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư chiếm tỷ lệ khá lớn, quy mô dự án thường nhỏ, thời gian thực hiện ngắn. Việc chờ đến các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hoàn thành các công trình.

Đồng thời, để rút ngắn thời gian quyết định chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giảm khối lượng công việc tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra tại địa phương./.    

Tác giả:  H.T
Nguồn: