Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết, giúp các đơn vị sự nghiệp chủ động trong thực hiện công việc được giao, tăng nguồn thu nhập cho viên chức, người lao động tạo động lực cho viên chức, người lao động phát huy tính sáng tạo, năng động nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

  

Trụ sở làm việc phòng Công chứng số 1

Với ý nghĩa quan trọng trong việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2022.

Mức kinh phí tự bảo đảm chi thường xuyên của các đơn vị và kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm bảo chi thường xuyên của năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2020) là 4.209 triệu đồng.

Trong đó 03 đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên, gồm: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi thường xuyên 637 triệu đồng, mức tự đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị 40%; Phòng công chứng số 1, kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi thường xuyên 411 triệu đồng, mức tự đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị 48%; Phòng Công chứng số 3, kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi thường xuyên 469 triệu đồng, mức tự đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị 17%.

Có 02 đơn vị nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, gồm: Phòng công chứng số 2, kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi thường xuyên 517 triệu đồng; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi thường xuyên 2.175 triệu đồng.

Quyết định 243/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, giao Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

Đồng thời, Quyết định giao các đơn vị sự nghiệp trên, trong thời gian ổn định phân loại, trường hợp đơn vị có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nguồn thu của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính thì các đơn vị báo cáo Sở Tư pháp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phân loại lại cho phù hợp.

Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bắc Kạn góp phần giảm kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước, tăng thu nhập thêm cho viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: