Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhm khuyến khích phát trin hp tác, liên kết trong sn xut và tiêu th sn phm nông nghip; đng thi, thu hút các doanh nghip, hp tác xã và các t chc cá nhân trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vc nông nghip để hình thành các liên kết sn xut theo chui giá tr, tăng hiu qu kinh tế cho ngành sn xut nông nghip hướng ti sn xut bn vng, phù hp vi định hướng phát trin ca Trung ương.

Tuy nhiên, qua trin khai t chc thc hin nhn thy các đối tượng hưởng li gp rt nhiu khó khăn, vướng mc khi thc hin chính sách h tr tín dng, phn ln HTX trên địa bàn tnh không có tài sn thế chp hoc tài sn đảm bo để thế chp Ngân hàng, bên cạnh đó các HTX còn hn chế v năng lc qun tr, phương án kinh doanh chưa có tính kh thi nên khi tiếp cn vi các Ngân hàng thương mi, hu hết các HTX không vay được vn hưởng chính sách h tr lãi sut ca Ngh quyết s 08/2019/NQ-HĐND.

 

Vườn quả Thanh long của hộ gia đình tại huyện Bạch Thông

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho HTX, Doanh nghiệp và thành viên HTX, đồng thời tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích các hộ dân tham gia và phát triển hình thức tổ chức sản xuất HTX, ngày 17/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về sa đổi, b sung mt s ni dung ca Quy định chính sách h tr phát trin sn xut nông nghip trên địa bàn tnh Bc Kn ban hành kèm theo Ngh quyết s 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 ca Hi đồng nhân dân tnh Bc Kn.Theo đó,đối tượng được hỗ trợ ngoài Doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), mở rộng đến các đối tượng là thành viên HTX, với điều kin h trlà có xác nhn ca hp tác xã v vic vay vn để thc hin phương án, kế hoch sn xut kinh doanh ca HTX;thời gian hỗ trợ, tăng từ 01 năm lên 03 năm để phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của HTX và phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các thành viên và các khoản vay của các tổ chức tín dụng.

 

Mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Chính sách mới về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cho HTX, Doanh nghiệp và thành viên HTX tiếp cận được nguồn vốn vay từ các từ tổ chức tín dụng đảm bảo theo các quy định của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích các hộ gia đình sn xut nh l tham gia và phát triển hình thức tổ chức sản xuất HTX.

Tác giả:  D.P
Nguồn: