Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thực sự là một bước khởi đầu quan trọng trong việc cải thiện, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ và phương thức làm việc kiểu cũ chưa hiện đại để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức cá nhân trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để hình thành các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng hiệu quả kinh tế cho ngành sản xuất nông nghiệp hướng tới sản xuất bền vững, phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương.

Xem tiếp


Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm một số lĩnh vực đầu tư nhóm C chủ yếu của tỉnh Bắc Kạn phân loại như: Giao thông (trừ cầu, đường quốc lộ), thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật; Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Y tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, kho tàng, xây dựng dân dụng...

Xem tiếp


Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết, giúp các đơn vị sự nghiệp chủ động trong thực hiện công việc được giao, tăng nguồn thu nhập cho viên chức, người lao động tạo động lực cho viên chức, người lao động phát huy tính sáng tạo, năng động nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Xem tiếp


Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Xem tiếp


Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/7/2018 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp.

Xem tiếp


Cần bảo đảm sự tham gia thực chất, hiệu quả của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong soạn thảo VBQPPL, mở rộng sự tham gia đông đảo của xã hội, nhất là cơ quan nghiên cứu, khoa học; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí thỏa đáng cho công tác xây dựng và ban hành VBQPPL...

Xem tiếp


Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 57/2018/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Xem tiếp


Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) khẳng định điều này tại cuộc họp báo thông tin về tình hình thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức chiều 19/6.

Xem tiếp

12