Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12/01/2018 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 60/QĐ-HĐPH về việc kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. Bao gồm 14 người trong đó có 01 Trưởng Ban, 01 Phó Ban và 12 Thành viên./.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: