Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồi nước ôi nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 5/5/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Bể nước sạch tại nhà người dân tại huyện Ba Bể

Ngày 07/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai. Theo đó, nội dung theo dõi, giám sát đánh giá và cập nhật thông tin về nước sạch nông thôn được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hằng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kết quả cập nhật Bộ chỉ số để sử dụng trong công tác quản lý nhà nước, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và cung cấp cho Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh. Theo Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG về thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020, việc xem xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới về chỉ tiêu 17.1 phải dựa trên kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Bà con vùng cao tại huyện Ba Bể được sử dụng nước sạch sinh hoạt

Việc ban hành Nghị quyết “Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” là cơ sở để các đơn vị, địa phương có căn cứ thực hiện công tác điều tra, giám sát và xây dựng thành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Thông qua Bộ chỉ số sẽ phản ánh hiện trạng về tình hình sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để làm cơ sở cho các cấp, các ngành xem xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới về chỉ tiêu 17.1 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới qua đó sẽ giúp các Sở, ngành và địa phương lập kế hoạch, định hướng đầu tư, kêu gọi các nguồn lực để đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: