Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ  - UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành cụ thể như sau:

1. Quyết định số 884/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

2. Quyết định số 2242/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

3. Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

4. Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lý do bãi bỏ: Do không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: