Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/7/2018 và thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  admincchc
Nguồn: