Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp.

Theo Quyết định số 51/2017/QĐ  - UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2018, 37 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành sẽ bị bãi bỏ do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, trong đó, có 11 Quyết định và 26 Chỉ thị.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu các Quyết định, Chỉ thị bị bải bỏ (theo file đính kèm)./.

Tác giả:  Hà Hồng
Nguồn: