Skip Ribbon Commands
Skip to main content

“Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính” - giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn đảm bảo theo các yêu cầu: Phù hợp với quy định thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và số hóa hồ sơ, giấy tờ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Khả năng liên thông điện tử giữa các cơ quan trong quá trình giải quyết TTHC; Hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hiệu năng đáp ứng của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

 

Các bước thực hiện tái cấu trúc quy trình

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ rà soát, đánh giá lựa chọn các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 để đưa vào thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC. Trên cơ sở đó, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các TTHC không đáp ứng các tiêu chí của việc tái cấu trúc quy trình và trình UBND tỉnh tổng hợp, sửa đổi danh mục TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 15/5/2020.

Việc tái cấu trúc quy trình TTHC được thực hiện trong quý IV/2020. Đây là giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời là giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác cải cách TTHC của tỉnh Bắc Kạn năm 2020./.

Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: