Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Xác định tầm quan trọng của thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ do các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành.

 

Bảng niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Trong tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành 05 Quyết định công bố 85 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm:

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 06/7/2018, công bố 06 danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và 02 danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn.

  Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 18/7/2018, công bố 01 danh mục TTHC mới ban hành và 05 danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 27/7/2018, công bố 22 danh mục TTHC mới ban hành và bãi bỏ 16 danh mục TTHC trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Trong đó TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 09 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 08 thủ tục, của cấp xã 05 thủ tục; TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 03 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 13 thủ tục.

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018, công bố 03 danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực địa chất và khoáng sản, 02 danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi, bổ sung 15 danh mục TTHC lĩnh vực địa chất và khoáng sản, 10 danh mục TTHC lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

        Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 31/7/2018, công bố 03 danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn. 

        Việc công bố thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời sẽ tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Thông tin chi tiết xem tại các tệp đĩnh kèm./.

1. Sở Công thương 1

2. Sở Công thương

3. Sở Nội vụ

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

5.Sở Tài chính


Tác giả:  L.T
Nguồn: