Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh năm 2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tổ chức kiểm tra CCHC tại Sở Tài chính. Trưởng Đoàn kiểm tra là Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Đoàn kiểm tra số 05 của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh do bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụvề việc cử công chức, viên chức thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-MTTQ-BTT ngày 09/9/2022 của Ban Thường tực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 27/6/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022.

Xem tiếp


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Thông tư này quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ và việc quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Xem tiếp


Từ tháng 12/2020, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ có thể nộp phí, lệ phí trực tuyến các dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Xem tiếp


“Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình các TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” đó là mục đích của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.

Xem tiếp


Để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn đảm bảo theo các yêu cầu: Phù hợp với quy định thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và số hóa hồ sơ, giấy tờ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Khả năng liên thông điện tử giữa các cơ quan trong quá trình giải quyết TTHC; Hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hiệu năng đáp ứng của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Xem tiếp


Thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những công cụ cần thiết trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước đối với người dân và tổ chức. TTHC rườm rà, thiếu đồng bộ, thống nhất sẽ gây phiền hà và giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đặc biệt là cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của TTHC, hàng năm tỉnh Bắc Kạn đều ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa.

Xem tiếp

1234567