Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Thông tư này quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ và việc quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Xem tiếp


Từ tháng 12/2020, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ có thể nộp phí, lệ phí trực tuyến các dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Xem tiếp


“Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình các TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” đó là mục đích của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.

Xem tiếp


Để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn đảm bảo theo các yêu cầu: Phù hợp với quy định thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và số hóa hồ sơ, giấy tờ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Khả năng liên thông điện tử giữa các cơ quan trong quá trình giải quyết TTHC; Hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hiệu năng đáp ứng của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Xem tiếp


Thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những công cụ cần thiết trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước đối với người dân và tổ chức. TTHC rườm rà, thiếu đồng bộ, thống nhất sẽ gây phiền hà và giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đặc biệt là cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của TTHC, hàng năm tỉnh Bắc Kạn đều ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa.

Xem tiếp


Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ thực hiện cải cách TTHC của các địa phương để cụ thể hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các tỉnh, thành phố do các bộ, ngành Trung ương công bố. Để cụ thể hóa TTHC lĩnh vực công chức, viên chức do Bộ Nội vụ công bố tại Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 về công bố danh mục TTHC lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Là một trong 2 huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, huyện Ba Bể đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác này.

Xem tiếp


Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 60/63 tỉnh thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhằm chủ động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh, Bắc Kạn đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo những điểm thu hút với doanh nghiệp.

Xem tiếp


Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính đã được UBND huyện Pác Nặm triển khai đồng bộ. Qua đó bảo đảm sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Xem tiếp


Theo kết quả đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, phường của tỉnh Bắc Kạn năm 2018, phường Huyền Tụng xếp theo tổng điểm đứng thứ 12/122 xã, phường, thị trấn, và đứng đầu khối xã, phường của Thành phố Bắc Kạn. Năm 2019, phường Huyền Tụng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng CCHC, ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT.

Xem tiếp

123456