Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác rà soát, TTHC năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 (kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND). Qua đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cụ thể theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Nội dung Kế hoạch của tỉnh đưa ra thực hiện rà soát tổng số 505 thủ tục hành chính. Trong đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh rà soát 399 thủ tục; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã rà soát 106 thủ tục. Các thủ tục hành chính được đưa vào rà soát là thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên tiếp nhận và giải quyết, trong đó ưu tiên lựa chọn các thủ tục có nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết cần kiến nghị đơn giản hóa.

Tổng số thủ tục hành chính được rà soát là 505 thủ tục; tổng số biểu mẫu rà soát 610 biểu mẫu. Trong đó, có 505 biểu mẫu 02/RS-KSTTT và 105 biểu mẫu 03/SCM-KSTT; tổng số đơn vị đã có báo cáo rà soát 27/27 đơn vị.

Qua tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị có tổng số 105 thủ tục hành chính có kiến nghị đơn giản hóa. Tuy nhiên, chỉ có 66 thủ tục có kiến nghị hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch rà soát. Các lĩnh vực có thủ tục hành chính kiến nghị hợp lý, gồm:

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đơn giản hóa 01 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa là giảm số lượng hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Tư pháp đơn giản hóa đối với 07 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa là cắt giảm một số thông tin trong tờ khai; giảm mức lệ phí; giảm thời hạn giải quyết hồ sơ; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lĩnh vực Giao thông vận tải đơn giản hóa đối với 02 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa là bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đơn giản hóa đối với 04 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa là bỏ yêu cầu chứng thực đối với các loại giấy tờ; giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội đơn giản hóa đối với 03 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa tập chung vào việc giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Nội vụ đơn giản hóa 01 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa về giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư đơn giản hóa đối với 21 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa là giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đơn giản hóa 01 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đơn giản hóa đối với 03 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đơn giản hóa 02 thủ tục. Nội dung đơn giản hóagiảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn giản hóa đối với 11 thủ tục. Nội dung đơn giản hóagiảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Tài chính đơn giản hóa đối với 03 thủ tục. Nội dung đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực Y tế đơn giản hóa đối với 07 thủ tục. Nội dung đơn giản hóagiảm thời hạn giải quyết hồ sơ.

Đối với 66 thủ tục có kiến nghị hợp lý, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và báo cáo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý.

Bên cạnh những đơn vị đưa ra được những kiến nghị đơn giản thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch rà soát, vẫn có những đơn vị đưa ra những kiến nghị không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu của việc rà soát như nêu kiến nghị chung chung, không nêu rõ tên văn bản cần kiến nghị, một số đơn vị vẫn nhầm lẫn giữa việc kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính với việc đề nghị thay thế các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực của thủ tục hành chính hoặc có nội dung kiến nghị nhưng những nội dung đó đã được quy định trong các văn bản pháp luật mới ban hành thay thế cho các văn bản cũ quy định về thủ tục hành chính.

Để hoạt động rà soát thủ tục hành chính đạt chất lượng, hiệu quả hơn cần tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở địa phương; chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm, tránh tình trạng chậm triển khai thực hiện kế hoạch và gửi báo cáo kết quả rà soát, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đảm bảo mỗi đơn vị phải đưa ra được ít nhất 01 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau rà soát, để đảm bảo thực sự cải cách thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: theo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 - Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  L.T
Nguồn: