Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn.

Thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những công cụ cần thiết trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước đối với người dân và tổ chức. TTHC rườm rà, thiếu đồng bộ, thống nhất sẽ gây phiền hà và giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đặc biệt là cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của TTHC, hàng năm tỉnh Bắc Kạn đều ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa.

 

Công khai TTHC trên trang dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát 410 thủ tục. Số TTHC rà soát trong năm 2020, được tỉnh ưu tiên lựa chọn các thủ tục có nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết cần kiến nghị đơn giản hóa. Kết quả rà soát có 36 TTHC được đơn giản hóa, đạt 8,78%. Trong đó, 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, 04 thủ tục thuộc Sở Nội vụ, 04 thủ tục thuộc Sở Giáo dục đào tạo, 04 thủ tục thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư, 03 thủ tục thuộc Sở Công thương, 02 thủ tục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở giao thông vận tải 02 thủ tục, Sở Văn hóa TT&DL 02 thủ tục, Sở Tư pháp 02 thủ tục, Sở Khoa học Công nghệ 02 thủ tục, các Sở Xây dựng,Thông tin và truyền thông, Sở Nông nghiệp, và phát triển nông thôn, Lao động thương binh và xã hội mỗi đơn vị 01 thủ tục và cấp xã 02 thủ tục.

Với kết quả rà soát trên, ngày 28/8/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 36 danh mục TTHC đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định giao các sở, ban, ngành phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC của danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ban hành kèm theo Quyết định trên.

Kết quả đơn giản hóa TTHC trên cho thấy, việc rà soát, đánh giá TTHC của tỉnh Bắc Kạn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Số lượng TTHC rà soát nhiều nhưng số TTHC được đơn giản hóa còn ít, mới đạt 8,78%.

Để công tác rà soát, đánh giá TTHC đạt chất lượng, hiệu quả trong những năm tới tỉnh Bắc Kạn cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách TTHC nói chung và hoạt động rà soát, đánh giá TTHC nói riêng. Trong đó, có thể gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị mà trọng tâm là người đứng đầu đơn vị, đảm bảo mỗi đơn vị hàng năm phải đưa ra được ít nhất 03 phương án đơn giản hóa TTHC sau rà soát...

Tác giả:  L.T
Nguồn: