Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung của bài: Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, đưa ra được phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kết quả đạt được như sau:

1. Về chế độ báo cáo định kỳ đề nghị bãi bỏ: gồm 04 báo cáo trong đó 02 báo cáo đơn vị chủ trì rà soát là Sở Xây dựng; 01 báo cáo đơn vị chủ trì rà soát là Sở Nội vụ; 01 báo cáo đơn vị chủ trì rà soát là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lý do bãi bỏ chế độ báo cáo của các đơn vị rà soát đưa ra chủ yếu là do nội dung báo cáo trùng lặp với nội dung của những báo cáo khác, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, giảm chi phí trong việc thực hiện.

2. Về chế độ báo cáo định kỳ đề nghị sửa đổi, bổ sung: gồm 20 báo cáo của tất cả các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện. Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung các báo cáo do các đơn vị chủ trì rà soát đưa ra chủ yếu là giảm số lần thực hiện báo cáo, quy định cụ thể về chế độ báo cáo, bổ sung thời điểm chốt số liệu báo cáo và thời điểm gửi báo cáo nhằm thống nhất các số liệu và thời hạn nhận báo cáo trên toàn tỉnh.

3. Về chế độ báo cáo định kỳ đề nghị giữ nguyên: gồm 35 báo cáo của tất cả các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện.

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt 40,7% ( mục tiêu đặt là cắt giảm tối thiểu 20%) số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo. Đây là một trong những kết quả cao trong đợt rà soát.

Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: