Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018 của tỉnh Bắc Kạn

Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn sẽ thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo từng quý và năm. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, cụ thể:

Tính đến ngày 15/3/2018, trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ, ngành trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 10 Quyết định công bố thủ tục hành chính với tổng số 360 thủ tục (trong đó ban hành mới 244 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 57 thủ tục, thay thế 06 thủ tục và bãi bỏ 53 thủ tục gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Sở Giao thông vận tải; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh).

 Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều được đăng tải nội dung chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx). Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cũng công khai nội dung các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Qua đó tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018. Các đơn vị đã tổ chức, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh tổng hợp gửi về Văn phòng Chính phủ theo quy định (trước ngày 15/9/2018).

Trong quý I/2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận 151.240 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 149.406 hồ sơ và đang giải quyết 1.909 hồ sơ. Đa số các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hẹn, tuy nhiên còn một số hồ sơ quá hạn giải quyết.

Nhìn chung công tác kiểm soát TTHC trong quý I năm 2018 đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch đặt ra và được các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, có chất lượng các nội dung theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Việc công bố thủ tục hành chính theo quy định mới của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, địa phương phải căn cứ trên Quyết định công bố của các bộ, ngành trung ương để xây dựng Quyết định công bố tương ứng với các lĩnh vực giải quyết, trong khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính thường xuyên bị thay đổi, dẫn đến việc địa phương không kịp thời trong công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định.

Do mới thực hiện việc chuyển giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở địa phương, việc bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo kinh nghiệm và năng lực; bên cạnh đó do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên bị thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao; Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chưa đảm bảo và thói quen nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp.

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và tăng cường việc kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo công tác kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động có hiệu quả, chất lượng, góp phần trong quá trình cải cách thủ tục hành chính./.

Tác giả:  Thúy Lựu
Nguồn: