Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh năm 2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tổ chức kiểm tra CCHC tại Sở Tài chính. Trưởng Đoàn kiểm tra là Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh năm 2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tổ chức kiểm tra CCHC tạiSở Tài chính. Trưởng Đoàn kiểm tra là Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh. Các thành viên Đoàn kiêm tra là công chức phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ Ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. Kết quả kiểm tra:

Về công tác chỉ đạo điều hành: Lãnh đạo đơn vị đã luôn quan tâm đến công tác CCHC, thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn và công chức bám sát các nội dung CCHC được giao chủ trì thực hiện trong các chương trình, kế hoạch của cấp trên giao.Ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại kế hoạch CCHC của tỉnh. Công tác tuyên truyền CCHC được triển khai thực hiện với các hình thức đa dạng.

Về cải cách thể chế: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 01 nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 quyết định QPPL. Các văn bản tham mưu ban hành đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, nội dung và đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.

Về cải cách thủ tục hành chính: Đơn vị đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch để triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, đúng quy định.Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các chế báo cáo liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; báo cáo về việc đánh giá chất lượng đảm bảo theo hướng dẫn của tỉnh và đúng thời gian quy định. Rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch và có phương án đơn giản hóa TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua. Đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Thời điểm kiểm tra, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị (Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022) và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc đơn vị (Quyết định số 86/QĐ-STC ngày 13/6/2022).Thời điểm kiểm tra, đơn vị có 06 phòng chuyên môn và tương đương; có 10 lãnh đạo cấp phòng (trong đó, cấp trưởng: 05, cấp phó: 05).Sử dụng biên chế không vượt quá số biên chế được giao, thời điểm kiểm tra, số biên chế có mặt 35/41 biên chế công chức (số biên chế chưa sử dụng: 06); 04/5 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Về cải cách chế độ công vụ: 100% công chức của đơn vị được bố trí đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Công chức đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Về cải cách tài chính công: Đơn vị thực hiện tốt việc quản lý tài chính - ngân sách theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, đảm bảo nguồn chi cho tổ chức hoạt động của bộ máy và hoạt động chuyên môn nghiệp, theo dự toán được phê duyệt. Thực hiện công khai những nội dung quy định tại Điều 3 Chương II Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Đã ban hành đầy đủ các quyết định công khai dự toán đầu năm, điều chỉnh, bổ sung dự toán và tình hình thực hiện dự toán hàng năm.Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, hàng năm được chỉnh sửa và bổ sung các nội dung chi để phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản theo quy định hiện hành, việc chỉnh sửa bổ sung đều được thống nhất trong công chức và người lao động tại Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động hàng năm.

Việc tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức và người lao động hợp đồng 68, được đơn vị quan tâm thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra chưa kết thúc năm ngân sách, do đó đơn vị chỉ đã tạm ứng chi thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Đơn vị đã ban hành Kế hoạch về phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của đơn vị.

Trang thông tin điện tử được duy trì kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành và các tin tức hoạt động trong ngành. 100% công chức được trang bị máy vi tính có cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. Cấp chứng thư số chuyên dùng cho 100% tổ chức, cá nhân lãnh đạo có quyền ký ban hành văn bản; cá nhân kế toán đơn vị.Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông luôn cập nhật 100% hồ sơ TTHC phát sinh của cơ quan vào phần mềm. Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến đạt 98,32%; tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 100%.

Sau buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ban hành Thông báo số 55/TB-ĐKT ngày 19/10/2022 của Đoàn kiểm tra số 6. Tại Thông báo, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC tại đơn vị và có một số kiến nghị với đơn vị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao công tác CCHC của đơn vị trong thời gian tới./.

(Nguồn: Theo Thông báo số 55/TB-ĐKT ngày 19/10/2022 của Đoàn kiểm tra số 6)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: