Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Đoàn kiểm tra số 05 của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh do bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Đoàn kiểm tra số 05 của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh do bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện CCHC tại đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực, theo đó công tác CCHC của đơn vị đạt được một số kết quả tích cực.

  

Đoàn kiểm tra CCHC kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về cải cách thể chế:Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã tham mưu ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật (03 nghị quyết và 02 quyết định). Việc tham mưu ban hành các văn bản đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, nội dung và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính: Đơn vị đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch để triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, đúng quy định.Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các chế báo cáo liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; báo cáo về việc đánh giá chất lượng đảm bảo theo hướng dẫn của tỉnh và đúng thời gian quy định.Rà soát, đánh giá TTHC và có phương án đơn giản hóa TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua. Đơn vị đã đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được đơn vị quan tâm rà soát và thay đổi kịp thời khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở (Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 08/9/2022). Tại thời điểm kiểm tra, đang xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Sở và xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy của đơn vị.

Số lượng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, thời điểm kiểm tra đơn vị có 06 phòng chuyên môn và tương đương; 01 đơn vị sự nghiệp công lập. Sử dụng biên chế không vượt quá số biên chế được giao, thời điểm kiểm tra số biên chế công chức có mặt 32/32 người; viên chức 09/10 người (01 viên chức mới chuyển công tác); lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 04/4 người.

Về cải cách chế độ công vụ: 100% công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Về cải cách tài chính công: Đơn vị thực hiện tốt việc quản lý tài chính - ngân sách theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, đảm bảo nguồn chi cho tổ chức hoạt động của bộ máy và hoạt động chuyên môn nghiệp, theo dự toán được phê duyệt. Thực hiện công khai những nội dung quy định tại Điều 3 Chương II Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Ban hành đầy đủ các quyết định công khai dự toán đầu năm, điều chỉnh, bổ sung dự toán và tình hình thực hiện dự toán hàng năm. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, hàng năm được chỉnh sửa và bổ sung các nội dung chi để phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản theo quy định hiện hành, việc chỉnh sửa bổ sung đều được thống nhất trong công chức và người lao động tại Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động hàng năm.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Đơn vị đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của đơn vị.

Hạ tầng số và nhân lực công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư. Cổng thông tin điện tử được duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời phản ánh đăng tải các thông tin chỉ đạo, điều hành và các thông tin hoạt động của đơn vị. 100% công chức, viên chức làm công tác chuyên môn tại đơn vị đều được trang bị máy tính cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền; 100% tổ chức, cá nhân lãnh đạo có quyền ký ban hành văn bản; cá nhân kế toán đơn vị.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được sử dụng thường xuyên và triển khai tới các đơn vị thuộc sở khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Tính đến ngày 14/9/2022, đơn vị đã phát hành 2040 văn bản đi. Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông luôn cập nhật 100% hồ sơ TTHC phát sinh của đơn vị vào phần mềm; Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 90%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến đạt 89%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC tại đơn vị. Qua đó, kiến nghị với đơn vị những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, điều hành và thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao công tác CCHC của đơn vị./.

(Nguồn: Theo Thông báo số 124/TB-ĐKT ngày 07/11/2022 của Đoàn kiểm tra số 5)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Chợ Mới(13/12/2022)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn giám sát công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 (28/10/2022)

Kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2022 của huyện Chợ Đồn (06/10/2022)

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ(19/11/2020)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của thủ tục hành chính (18/11/2020)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020(12/11/2020)

“Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính” - giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(11/11/2020)

Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn. (07/09/2020)

Tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. (16/03/2020)

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính: Ghi tại huyện Ba Bể(17/12/2019)