Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những điểm mới về quy trình công bố thủ tục hành chính

Theo quy định mới của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính thì thủ tục hành chính phải được công bố dưới hình thức quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với quy định trước đây, thì Thông tư 02/2017/TT-VPCP quy định bổ sung hình thức, nội dung quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và 02 quy trình công bố đối với công bố danh mục thủ tục hành chính và công bố thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố, thông qua hoặc ký ban hành.

Trên cơ sở Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ (đã được gửi bản điện tử thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính), cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng hồ sơ dự thảo bao gồm: Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách kiểm soát về hình thức, nội dung của Quyết định trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Trường hợp hồ sơ dự thảo đáp ứng đủ điều kiện thì Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Trường hợp hồ sơ dự thảo chưa đáp ứng đủ điều kiện thì Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý đề nghị cơ quan, đơn vị chuyên môn hoàn thiện lại trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.  Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính gồm 02 phần: Quyết định và Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, danh mục thủ tục hành chính được sắp xếp lần lượt theo thứ tự thẩm quyền và lĩnh vực giải quyết; nội dung danh mục thủ tục hành chính bao gồm tên, thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp hoặc ủy quyền quy định.

 Việc công bố danh mục thủ tục hành chính so với công bố thủ tục hành chính trước đây giúp áp dụng thống nhất các quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành, tránh được sự trùng lặp, lãng phí, tốn kém về thời gian, công sức.

Ngoài việc công bố danh mục thủ tục hành chính dựa trên quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, ngành trung ương thì các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh còn phải thực hiện việc xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

Quy trình công bố thủ tục hành chính chỉ khác với quy trình công bố danh mục thủ tục hành chính ở chỗ cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải dự thảo Quyết định công bố ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Sau khi văn bản quy phạm pháp luật được thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, đơn vị dự thảo quyết định công bố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) kiểm soát chất lượng hồ sơ dự thảo trước khi công bố. Nội dung này đã quy định cụ thể, rõ ràng hơn về điều kiện, phạm vi công bố thủ tục hành chính, đáp ứng đủ điều kiện công bố thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Như vậy, việc công bố thủ tục hành chính đúng quy trình sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Thúy Lựu
Nguồn: