Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính đã được UBND huyện Pác Nặm triển khai đồng bộ. Qua đó bảo đảm sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Công chức bộ phận một cửa của UBND huyện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân 

Theo kết quả do UBND tỉnh công bố, Chỉ số CCHC huyện Pác Nặm năm 2018 xếp loại khá, đứng thứ 6/8 huyện, thành phố, giảm 03 bậc so với năm 2017. Để duy trì và cải thiện chỉ số CCHC của huyện trong năm 2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo kết luận, trong đó chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị phải thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, nghiêm cấm việc giải quyết tại, phòng làm việc của công chức. Thực hiện tốt các phần mềm dùng chung đã được triển khai đồng bộ đến các đơn v như: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử,chữ ký số; thường xuyên theo dõi hoạt động phần mềm “Một cửa điển tử” của đơn vị mình để hạn chế tối thiểu số lượng hồ sơ quá hạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua phần mền một cửa đin tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị; có những giải pháp để hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện TTHC.

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp là chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban chỉ đạo. Trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, họp thành viên UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện luôn chỉ đạo các thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tăng cường đẩy mạnh CCHC tại cơ quan, đơn vị.UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác CCHC như: Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc thực hiện CCHC bằng các hình thức như: Triển khai tại các cuộc họp, đưa thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện, xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên đài phát thanh - truyền hình của huyện; tuyên truyền đến nhân dân về việc tiếp nhận các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa… Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu đầy đủ hơn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, quy trình giải quyết thủ tục hành chính... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Việc công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc với tổng số 16 lĩnh vực, bao gồm 314 TTHC. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chứctrong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện TTHC. UBND huyện đã chỉ đạo công chức kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính đã được công bố, đảm bảo công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Từ đầu năm2019 đến nay, không có phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến thủ tục hành chính.


TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị

 Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được triển khai theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ phận một cửa UBND huyện đã tiếp nhận tổng số 3.502 hồ sơ TTHC, đã giải quyết đúng hạn 3.472 hồ sơ, còn 30 hồ sơ trong thời hạn đang giải quyết. Trong đó, UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết 669 hồ sơ TTHC thông qua dich vụ công trực tuyến mức độ 3.

Bên cạnh đó, các phần mềm dùng chung đã được triển khai đến tất cả các phòng, ban chuyên môn huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện và phát huy được hiệu quả và tính năng trong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyên môn. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành được các đơn vị quan tâm thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Trong thời gian tới, UBND huyện xác định tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp, quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, chú trọng tập trung các lĩnh vực như: Đất đai; xây dựng; đầu tư; đăng ký kinh doanh…; công khai, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua phần mền một cửa đin tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị; có những giải pháp để hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện TTHC... phấn đấu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2019./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: 

Tin bài mới:


Cải cách hành chính tại cấp cơ sở: Ghi tại phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn(11/12/2019)

Đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp(10/12/2019)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Bắc Kạn(10/12/2019)

Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công(04/11/2019)

UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn(23/08/2019)

Sở Giao thông Vận tải: Nhiều giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019(30/05/2019)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phường Phùng Chí Kiên(20/05/2019)

Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.(16/05/2019)

Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.(13/11/2018)

Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(24/08/2018)