Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 23/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, căn cứ Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt :

- Xây dựng Quyết định hướng dẫn/ quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện triển khai thực hiện các phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tác giả:  Đồng Vân
Nguồn: