Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ -UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC bao gồm: Công chức đầu mối tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là công chức đầu mối cấp tỉnh); công chức đầu mối tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là công chức đầu mối cấp huyện) và công chức đầu mối tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức đầu mối cấp xã) theo Quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các tổ chức, cá nhân có liên quan và không áp dụng đối với công chức đầu mối của các cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương.

Đối với công chức đầu mối cấp tỉnh: Bố trí tối thiểu 03 công chức đầu mối nhưng phải đảm bảo có 01 lãnh đạo đơn vị, 01 lãnh đạo cấp phòng và 01 công chức được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Đối với công chức đầu mối cấp huyện: Bố trí tối thiểu 03 công chức đầu mối nhưng phải đảm bảo 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân; 01 lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và 01 công chức được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; đối với công chức đầu mối cấp xã: Bố trí 01 công chức đầu mối là công chức Văn phòng – Thống kê hoặc công chức khác được giao nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC.

Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát TTHC của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của quy chế này và được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quyết định trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Thúy Lựu
Nguồn: