Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ra đời là cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định được ban hành quy định cụ thể các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở địa phương như: Đánh giá tác động của thủ tục hành chính; công bố, công khai, thực hiện thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Việc quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giaoVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định trên./.

(Nguồn: Theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Tác giả:  Thúy Lựu
Nguồn: