Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ

Ngày 18/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 09 thủ tục hành chính cấp huyện, 07 thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  admincchc
Nguồn: