Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn bước đầu thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Khóa IX, kỳ họp thứ chín đã thông qua Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Triển khai Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND tại cấp xã

Theo Nghị quyết, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí không quá 08 người; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu không quá 03 người. Mỗi người được đảm nhiệm 01 chức danh chính thức và kiêm nhiệm không quá 03 chức danh, kiêm nhiệm chức danh nào thì được hưởng 60% mức phụ cấp của chức danh đó. Do vậy, sau khi sắp xếp, kiện toàn số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố còn 6.594 người, giảm 10.165 người so với việc bố trí theo Nghị quyết số 06/2014/HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND. Mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã là 200.000 đồng/tháng; ở thôn là 150.000 đồng/tháng. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 484/HD-UBND ngày 12/11/2018 và Công văn số 6838/UBND-NCKSTTHC ngày 03/12/2018 để hướng dẫn và đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

 

Triển khai Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND tại cấp thôn, tổ dân phố

Đến nay, các xã, phường, thị trấn đã sắp xếp, bố trí, kiện toàn, miễn nhiệm xong đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, qua sắp xếp, bố trí còn một số khó khăn, bất cập như việc thực hiện tiêu chuẩn của cán bộ không chuyên trách là phó các tổ chức chính trị - xã hội kiêm nhiệm các chức danh nhân viên thú y, người làm công tác truyền thanh, cán bộ dân số kế hoạch hóa gia đình phải vận dụng thiếu tiêu chuẩn về chuyên môn, theo quy định các chức danh này yêu cầu phải có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên; thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh thôn đội trưởng, nhiều nơi không có nhân sự phù hợp, vì Luật dân quân tự vệ quy định về độ tuổi đối với thôn đội trưởng không quá 45 tuổi; đối với chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi xã khi thực hiện cũng rất khó khăn, vì theo quy định tại Quyết định 1597/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn, thì chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi phải từ 50 tuổi trở lên. Ngoài ra, quy định chức danh chính thức trưởng Ban bảo vệ dân phố (đối với phường) được áp dụng với các tổ dân phố trên địa bàn thành phố, hưởng phụ cấp (phụ cấp 0,55) thấp hơn so với chức danh kiêm nhiệm, do vậy những người hoạt động không chuyên trách xã đối với chức danh này sẽ thiệt thòi về chế độ thù lao.

Với những khó khăn, bất cập, qua sắp xếp, kiện toàn, Ủy ban nhân dân các huyên, thành phố đã có những kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh cần mở lớp đào tạo, bồi dưỡng các văn bằng, chứng chỉ theo quy định cho các đối tượng không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; cho phép vận dụng chức danh Ban bảo vệ dân phố là chức danh kiêm nhiệm; có chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tiểu khu có thời gian công tác lâu năm khi thực hiện tinh gọn theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND…

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, trong thời gian tới tỉnh Bắc Kạn cần có những giải pháp cụ thể để Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: