Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Chuyển đổi vị trí công tác là một vấn đề quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũnglà điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phát huy và nâng cao năng lực công tác theo hướng giỏi một nghề, thạo nhiều việc, tránh được sự trì trệ chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

  Nghị định 158/2007/NĐ - CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định đối tượng chuyển đổi vị trí công tác là cán bộ, công chức, viên chức  không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp xã trở lên và các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng. Danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi là những cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí nhạy cảm như: hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, hải quan, thuế, kho bạc, công tác tuyển dụng, thi tuyển, công tác nhân sự và quản lý nhân lực, chấp hành viên thi hành án dân sự, quản lý thị trường, kiểm lâm, hoạt động thanh tra, làm công tác phòng, chống tham nhũng, cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế,.... Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm đến 05 năm.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng trong chuyển đổi vị trí công tác,các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính bắt buộc đối với tất cả các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, một số cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định.

Theo kết quả rà soát tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2017 có 210 vị trí công chức, viên chức thuộc diện định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác. Qua đó, năm 2017 các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 203 công chức, viên chức, còn 7 công chức, viên chức chưa thực hiện chuyển đổi, trong đó 05 công chức, viên chức do đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản và 2 công chức, viên chức không bố trí được vị trí phù hợp.

Việc chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Kạn chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, ngành, nghềquy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Công tác chuyển đổi đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo của công chức, viên chức.

Điều quan trọng là công chức, viên chức khi được chuyển đổi đều yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều người có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với điều kiện công tác, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Thực tế cho thấy những công chức, viên chức đã được chuyển đổi, bản thân họ tự nhận thấy việc chuyển đổi đã giúp bản thân có sự phát triển, năng động, linh hoạt hơn trong công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế là một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và chưa xác định danh mục vị trí phải chuyển đổi nên tiến độ thực hiện còn chậm và số lượng được chuyển đổi không nhiều.Viêc chuyển đổi mới chỉ thực hiện trong nội bộ giữa các phòng của cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi chỉ hoán đổi vị trí việc làm giữa cá nhân này với cá nhân khác cùng phòng chuyên môn nên việc chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chưa thực sự hiệu quả.

Qua thực tế triển khai thực hiện còn một số khó khăn, bất cập như ở các lĩnh vực đòi hỏi cán bộ, công chức phải có trình độ chuyên sâu, kỹ năng công tác, bề dày kinh nghiệm trong thực tiễn, việc thực hiện chuyển đổi khó khăn trong bố trí người thay thế.

Để việc chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hiệu quả, cần đẩy mạnh hơn nữa sự vào cuộc của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện vấn đề này; cần nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, định hướng tư tưởng, nhận thức của công chức, viên chức đơn vị mình trong chuyển đổi vị trí công tác. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần có sự đồng thuận với chủ trương và kế hoạch chuyển đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: theo Báo cáo tổng hợp kết quả chuyển đổi VTCT năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  L.T
Nguồn: