Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Từ tháng 02 năm 2023, một số chính sách mới về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực

Xem tiếp


Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Na Rì

Xem tiếp


Ngày 20-21/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo cấp phòng năm 2022 với sự tham gia của 95 đại biểu là nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Xem tiếp


Ngày 15/8/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

Xem tiếp


Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/01/2020) đã quyết nghị các mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm 2020 - 2025, trong đó có mục tiêu “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính”. Ngày 24/12/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Mục tiêu đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính của các cấp, các ngành thuộc tỉnh phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, cụ thể: “Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;...”.

Xem tiếp


Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Hầu hết những sai lầm lớn, nhỏ đều bắt nguồn từ công tác cán bộ, từ khâu đánh giá, bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần một cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, gây phiền hà, thiếu tôn trọng nhân dân thì đều có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cơ quan, tổ chức, của Đảng và Nhà nước, nhất là trong điều kiện phát triển nhanh của mạng xã hội như hiện nay. Do đó, cần phải cẩn trọng trong việc tạo ra, duy trì lề lối, phong cách làm việc đúng đắn, góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Trên thực tế, ở đâu cán bộ, công chức, viên chức dân chủ, thân ái với đồng nghiệp; tôn trọng, gần gũi, trách nhiệm với nhân dân thì ở đó cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ở địa phương.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy và sử dụng có hiệu quả biên chế được giao.

Xem tiếp


Ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Theo Quyết định trên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Xem tiếp


Ngày 18/8/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1555/SNV-CCVC về việc xét, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2021. Theo đó, căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở Nội vụ hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đối với cán bộ, công chức (gọi chung là công chức), viên chức đăng ký thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2021.

Xem tiếp


Cấp xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Vì vậy, có thể nói, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã quyết định trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác đổi mới và nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức này.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối