Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy và sử dụng có hiệu quả biên chế được giao.

Xem tiếp


Ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Theo Quyết định trên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Xem tiếp


Ngày 18/8/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1555/SNV-CCVC về việc xét, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2021. Theo đó, căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở Nội vụ hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đối với cán bộ, công chức (gọi chung là công chức), viên chức đăng ký thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2021.

Xem tiếp


Cấp xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Vì vậy, có thể nói, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã quyết định trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác đổi mới và nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức này.

Xem tiếp


Toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng cần thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...

Xem tiếp


Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong triển khai thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, góp phần giúp người dân hiểu và nắm bắt được các chủ trương, chính sách đó.

Xem tiếp


Ngày 28/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở và cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở và tương đương bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho các lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành tốt chức trách được giao.

Xem tiếp


Cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Xem tiếp


Ngày 02/8/2019, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Vĩnh Tân ký ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư tại Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối