Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Cấp xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Vì vậy, có thể nói, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã quyết định trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác đổi mới và nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức này.

Xem tiếp


Toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng cần thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...

Xem tiếp


Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong triển khai thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, góp phần giúp người dân hiểu và nắm bắt được các chủ trương, chính sách đó.

Xem tiếp


Ngày 28/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở và cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở và tương đương bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho các lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành tốt chức trách được giao.

Xem tiếp


Cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Xem tiếp


Ngày 02/8/2019, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Vĩnh Tân ký ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư tại Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019 quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2019. Thông tư quy định tiêu chuẩn chung của trưởng phòng, phó trưởng phòng như sau:

Xem tiếp


Sáng 02/8/2019, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Dự và trao Quyết định có ông Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự, chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, về phía Sở Nội vụ có lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng toàn thể, công chức, viên chức và người lao động.

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối