Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thi hoặc xét thăng hạng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ hạng IV lên hạng III năm 2018

Ngày 16/8/2018, Sở Nội ban hành công văn số 1139/SNV-TCBC&CCVC về hướng dẫn thi hoặc xét thăng hạng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ hạng IV lên hạng III năm 2018. Trên cơ sở báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2018 đã gửi Sở Nội vụ tổng hợp, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát lại cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có mặt tại thời điểm để xây dựng kế hoạch thăng hạng và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với từng hạng viên chức. Căn cứ các quy định hiện hành về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, thực trạng đội ngũ viên chức hiện có và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định số lượng và điều kiện, tiêu chuẩn viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng bảo đảm phù hợp vị trí việc làm, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương và xây dựng kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018 gửi về Sở Nội vụ thẩm định./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm. (Công văn số 1139/SNV-TCBC&CCVC ngày 16/8/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn)    

Tác giả:  admincchc
Nguồn: