Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1126/SNV-TCBC&CCVC về việc thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018.

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thành phần hồ sơ đối với cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018 bao gồm các ngạch: Từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương.

Việc triển khai hướng dẫn thi nâng ngạch công chức hành chính các ngạch như trên góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm của đơn vị, xem xét, cử công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương kèm theo danh sách, hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 30/8/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ./.

- (tài liệu đính kèm)

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: