Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/01/2020) đã quyết nghị các mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm 2020 - 2025, trong đó có mục tiêu “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính”. Ngày 24/12/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Mục tiêu đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính của các cấp, các ngành thuộc tỉnh phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, cụ thể: “Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;...”.

Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/01/2020) đã quyết nghị các mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm 2020 - 2025, trong đó có mục tiêu “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính”. Ngày 24/12/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Mục tiêu đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính của các cấp, các ngành thuộc tỉnh phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, cụ thể: “Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;...”.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, trong đó mục tiêu đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm hình thành phong cách ứng xử, phương thức làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Do đó, UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Đối với các cấp, các ngành

Để thực hiện đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cấp, các ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc

Triển khai thực hiện nhằm thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị; đồng thời thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung của tập thể và phục vụ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đặc biệt, cần quán triệt sâu sát làm thay đổi tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

 

Sở Nội vụ triển khai thực hiện Đề án

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao về ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm; phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính phải gần gũi với nhân dân, có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ; có khả năng nhận định các vấn đề phát sinh, đủ năng lực, trình độ chuyên môn để tham mưu giải quyết tốt các thủ tục hành chính, tạo được niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Hội nghị triển khai các văn bản về cải các hành chính

Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, định hướng thực hiện nhiệm vụ

Tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác định hướng chiến lược của ngành, lĩnh vực, địa phương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được thống nhất, bảo đảm về tiến độ, đạt hiệu quả trong công việc.

Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn theo giai đoạn và hằng năm theo các nghị quyết, chương trình của Chính phủ và của tỉnh. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh gọn đầu mối, khắc phục sự chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần theo quy định. Nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng công chức, viên chức; hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân; thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp, điều chuyển nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Yêu cầu từng cá nhân căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm để theo dõi, giám sát thực hiện.

Xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn hoặc khích lệ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời làm cơ sở để đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Quan tâm, tạo dựng môi trường làm việc tốt, có chế độ động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, tận tình, có trách nhiệm với công việc. Quán triệt việc nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Xây dựng chiến lược phát triển và thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. Có cơ chế động viên, khích lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức tận tâm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới và đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa các cấp, các ngành, địa phương gắn với quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, liên cấp nhằm thực nhiệm vụ được liên thông, đồng bộ, đạt hiệu quả tối ưu.

Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định; đánh giá đúng thực chất; kết quả xếp loại chất lượng là cơ sở để sắp xếp, bố trí lại nhân sự, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống chính trị những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng về trình độ, năng lực, sức khỏe theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, để xảy ra tình trạng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ một cách qua loa, hình thức, chưa đúng thực chất.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị

Về nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân

Nhận thức đúng đắn, toàn diện về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân trong tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ vị trí việc làm của bản thân, ý thức và hành vi đúng đắn, phù hợp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu rõ bản chất, yêu cầu đặt ra trong thực thi nhiệm vụ, hình thành ý thức công vụ gắn với mục tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xác định rõ trách nhiệm của bản thân: Trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị và cấp trên; trách nhiệm trước công việc mà trước hết là trách nhiệm đối với chính bản thân mình; trách nhiệm đối với xã hội từ chính các kết quả do bản thân thực hiện.

Chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện công việc không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu cứng nhắc mà biết ứng biến linh hoạt tùy theo tình huống. Trong triển khai thực hiện công việc, chủ động nghiên cứu quy trình thực hiện công việc, tận dụng tối đa thời gian của cá nhân. Khi có vấn đề phát sinh, mạnh dạn, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện; nếu gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động xin ý kiến lãnh đạo hoặc đề nghị sự hỗ trợ từ cấp trên nhằm bảo đảm không phát sinh các sự cố gây hậu quả đáng tiếc trong thực hiện nhiệm vụ. Có tinh thần trách nhiệm, cầu thị, hợp tác, chia sẻ, luôn nỗ lực hết mình, tự khắc phục

khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sẵn sàng đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm, tự nguyện, tự giác đóng góp công sức cho tập thể để hoàn thành mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị đề ra. Nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ nhằm đạt hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tích cực và tự giác thực hiện công việc bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng giải trình nội dung tham mưu, đề xuất và kết quả thực hiện khi cấp trên yêu cầu hoặc có các ý kiến trái chiều, không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc cho tập thể.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng bản thân; đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp phải bảo đảm phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phong cách làm việc

Chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp cận, thích ứng và tiến tới làm chủ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp với đặc thù công tác của bản thân. Tự giác trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc.

Cần nâng cao phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên phải rèn luyện.

Về chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ

Căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch công tác cá nhân để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tập trung trí tuệ, phát huy năng lực, sở trường, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, tận tâm trong công việc, giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ.

Chấp hành nghiêm quy định của cơ quan, đơn vị về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; trong thực thi nhiệm vụ, phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Với nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả, đồng thời giao Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn chủ trì, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Đề án. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: