Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Theo Quyết định trên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

  

Trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có nhiệm vụ: Xây dựng, trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư, người được cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý và luật sư, cộng tác viên ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; thẩm định chất lượng, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, Trung tâm trợ giúp còn đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý và giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật; Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý.

Theo đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, các trợ giúp viên pháp lý, viên chức và người lao động khác Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là trợ giúp viên pháp lý.

Về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, bao gồm: Phòng Nghiệp vụ - Hành chính; Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 (trụ sở tại huyện Ngân Sơn); Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 (trụ sở tại huyện Chợ Đồn); Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 (trụ sở tại huyện Ba Bể); Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 (trụ sở tại huyện Pác Nặm); Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 (trụ sở tại huyện Na Rì). Các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý có con dấu để giao dịch, sử dụng cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Chi nhánh có Trưởng Chi nhánh là trợ giúp viên pháp lý. Trưởng Chi nhánh và Trưởng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Hành chính do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định. Biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở Tư pháp phân bổ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Tư pháp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

(Nguồn Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Tác giả:  H.H
Nguồn: