Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18/7/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ -UBND về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Về tiêu chuẩn chung đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện theo quy định các văn bản hiện hành của cấp trên.

Về tiêu chuẩn cụ thể: về nghiệp vụ có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao; khả năng điều hành, tập hợp, đoàn kết đội ngũ công chức, viên chức trong phòng và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; khả năng tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; khả năng tổng hợp, có kiến thức nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm; khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản pháp quy về chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại cơ quan, đơn vị; khả năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền; Về trình độ, tốt nghiệp đại học trở lên; cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị đối với chức danh Trưởng phòng và trung cấp trở lên đối với chức danh Phó Trưởng phòng; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành; có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành.

Về các tiêu chuẩn khác, đối với chức danh Trưởng phòng có thời gian công tác từ 04 năm trở lên tính từ ngày biên chế chính thức. Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, có thời gian công tác từ 03 năm trở lên tính từ ngày biên chế chính thức.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định trên. Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện./.

Nguồn: Theo Quyết định số 15/2018/QĐ -UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  L.T
Nguồn: