Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Theo Nghị định, đơn vị hành chính cấp xã loại 1 tối đa 23 người, giảm 02 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP; loại 2 tối đa 21 người, giảm 02 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP; loại 3 tối đa 19 người, giảm 02 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Đối với các đơn vị cấp xã bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức theo quy định trên giảm 01 người.

 

Ảnh làm việc của công chức cấp xã

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định trên bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Nghị định cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng theo quy định trên nhưng phải bảo đảm đúng với chức danh quy định tại Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danhcủa cán bộ, công chức cấp xã 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đối với đơn vị cấp xã loại 1 tối đa 14 người, giảm 8 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP; loại 2 tối đa 12 người, giảm 8 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP; loại 3 tối đa 10 người, giảm 9 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP. Phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãlà ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thểđối với đơn vị cấp xãloại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 và giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện theo quy định. Theo đó, hiện nay Bộ Nội vụ đang xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định trên./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Một số giải pháp thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025(01/08/2019)

Bắc Kạn tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018) (14/06/2019)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (13/06/2019)

Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (09/04/2019)

Bắc Kạn bước đầu thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (27/02/2019)

Những nét mới trong tuyển dụng công chức năm 2018 (19/12/2018)

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (11/12/2018)

Thực trạng và giải pháp việc xây dựng phong cách, tác phong công tác gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ của cán bộ, công chức nhằm thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (06/11/2018)

Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017(03/10/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức, tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào các cơ quan chuyên môn cấp huyện(30/08/2018)